มหัศจรรย์..TAIWAN ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง

เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์! ตลาดจงลี่ไนท์มาร์เก็ต, เมืองหนานโถว, ชิมชาอู่หลง วัดเหวินวู่, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองไถจง, โรงละครไถจง, ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต ชิมขนมพายสับปะรด, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจิ่วเฟ่ิน, เมืองไทเป, Germanium ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ศูนย์เครื่องสำอาง ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)

Continue Readingมหัศจรรย์..TAIWAN ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง

มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม นั่งกระเช้าชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์! เมืองไถจง, โรงละครแห่งชาติไถจง ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต, เมืองหนานโถว นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน9ชนเผ่า, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่, ร้านชา, เมืองไทเป, ร้านพายสับประรด ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89), Germanium อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ศูนย์เครื่องสำอาง, เมืองนิวไทเป, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านชาวประมงหลากสี, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมืองเถาหยวน, ช้อปปิ้ง Gloria Outlet  

Continue Readingมหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม นั่งกระเช้าชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู Full Service

เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์! เมืองหนานโถว, วัดเหวินหวู่, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง, ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป, ร้านพายสับปะรด, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) Germanium, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซาน, ศูนย์เครื่องสำอาง เมืองเถาหยวน

Continue Readingมหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู Full Service