You are currently viewing มหัศจรรย์…เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)

มหัศจรรย์…เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)

  • เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์!
  • เมืองเว้, เจดีย์เทียนมู่, พระราชวังเว้
  • นั่งสามล้อซิโคล่, ล่องเรือแม่น้ำหอม
  • พระราชวังอันดินห์, Incense Village, ร้านเยื่อไผ่, ร้านไข่มุก
  • นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์, สะพานมือสีทอง, The Fantasy Park
  • สวน Le Jardin d’ Amour, วัดลินห์อึ้ง, ร้านหินอ่อน
  • หมู่บ้านกั๊มทาน, นั่งเรือกระด้ง, เมืองโบราณฮอยอัน, ช้อปปิ้งตลาดฮาน