You are currently viewing มหัศจรรย์..TAIWAN ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง

มหัศจรรย์..TAIWAN ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง

  • เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์!
  • ตลาดจงลี่ไนท์มาร์เก็ต, เมืองหนานโถว, ชิมชาอู่หลง
  • วัดเหวินวู่, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • เมืองไถจง, โรงละครไถจง, ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
  • ชิมขนมพายสับปะรด, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
  • ถนนโบราณจิ่วเฟ่ิน, เมืองไทเป, Germanium
  • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  • วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ศูนย์เครื่องสำอาง
  • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)