You are currently viewing มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม นั่งกระเช้าชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม นั่งกระเช้าชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

  • เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์!
  • เมืองไถจง, โรงละครแห่งชาติไถจง
  • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต, เมืองหนานโถว
  • นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน9ชนเผ่า, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • วัดเหวินหวู่, ร้านชา, เมืองไทเป, ร้านพายสับประรด
  • ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89), Germanium
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  • ศูนย์เครื่องสำอาง, เมืองนิวไทเป, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
  • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • เมืองเถาหยวน, ช้อปปิ้ง Gloria Outlet