You are currently viewing มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู Full Service

มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู Full Service

  • เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์!
  • เมืองหนานโถว, วัดเหวินหวู่, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • วัดพระถังซำจั๋ง, ชิมชาอู่หลง
  • เมืองไถจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
  • เมืองไทเป, ร้านพายสับปะรด, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
  • Germanium, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  • วัดหลงซาน, ศูนย์เครื่องสำอาง เมืองเถาหยวน